OTÁZKY A ODPOVĚDI

Proč nový zpěvník?

Zpěvník má odrážet soudobý život církve. Počátky přípravy stávajícího Evangelického zpěvníku (1979) spadají do padesátých let minulého století a jeho podoba je vlastně odrazem vyznávání tvůrců ještě o generaci starších. Celkový výraz a estetika jsou té době poplatné, jakkoli zpěvník přinesl a otevřel ohromné bohatství. To je třeba probrat, očistit, transformovat a přidat k tomu něco nového. Životnost jednoho církevního zpěvníku hymnologové odhadují na 25-30 let. Je tedy opravdu nejvyšší čas.


Kdo nový zpěvník připravuje?
Páteř vznikajcího díla tvoří osmičlenná skupina lidí pověřená církví. Ruku k dílu však významným způsobem přikládá také celá řada dalších spolupracovníků. Podívejte se, kdo všechno se na novém zpěvníku podílí.

Kolik bude mít zpěvník celkem písní?

859. Z toho asi dvě třetiny písní ze současných zpěvníků a zbytek nových. Seznam všech písní včetně jejich náhledů ke stažení najdete zde.


V čem bude zpěvník zásadně jiný, nový?
Soudíme, že církevní zpěvník by neměl být jenom „písničkovník“. Nový zpěvník tak přinese i různé další hudební a zpěvní formy, kánony, moderní písničky, responzoriální zpěvy. Cílem je barevnost. Přáli bychom si knihu, která bude provázet člověka v nejrůznějších chvílích: při bohoslužbách, v malých shromážděních, ale také při návštěvách v nemocnici, na setkání mládeže, v osobním ztišení. Přidáváme tam také textové oddíly k recitaci – třeba pro chvíle, kdy při setkání není možné zpívat. K písním zařazujeme také například krátké modlitby pro různé situace.
Usilujeme  o to,  aby zpěvník pomáhal i k rozvoji osobní zbožnosti, kdyby byl nejen kancionálem pro bohoslužby, ale i knížkou na nočním stolku. Aby pomohl lidem rozumět bohoslužbám i tomu, co znamená a může znamenat křest a večeře Páně. Rádi bychom modlitby i slova požehnání dovedli z kostela do běžného života.

Jak budou vypadat textové oddíly nového zpěvníku? 
Textová část nového zpěvníku nebude “přilepena” vzadu, jak to známe ze zpěvníku současného, nýbrž bude přirozeně včleněna mezi písně. Textové části v novém zpěvníku sestavují z různých zdrojů Radmila Včelná, Ondřej Macek a Daniel Heller.  Delší texty, například pobožnosti, zaberou celou stránku,  většina textů však budou krátké modlitby, které bude grafik po švýcarském vzoru vkládat mezi písně tak, jak to bylo v případě linorytů ve zpěvníku současném.  Další informace…

Podle čeho budou písně řazeny?
Inspirací pro osnovu nového zpěvníku byla osnova nedávno vzniklého zpěvníku Švýcarské reformované církve. Ta vychází ze základního tématu bohoslužby, jež se projevuje v různých podobách v Písmu, církvi, v životě i ve světě. Podívejte se, jak budou písně řazeny.

Bude v novém zpěvníku všech 150 žalmů jako v tom současném?
Po mnohém rozvažování jsme dospěli k názoru, že celý ženevský žaltář nepoužijeme, protože nejsou zdaleka všechny žalmy hudebně kvalitní, zapamatovatelné a zpívatelné, ale že sáhneme k jiným žalmovým zpracováním, kterých je v dějinách církve veliké bohatství a které jednostrannou ženevskou kapitolu osvěží a rozzáří. Nakonec máme kolem 200 žalmových verzí, některé dokonce v několika podobách, a mezi nimi zůstalo 55 ženevských. Výběr je to živý, zpívatelný, obohacující. Žádné muzeum.  Podívejte se na všechny žalmy, které budou v novém zpěvníku.

Jakým způsobem se rozhoduje o tom, které staré písně vyřadit?

Práce ve zpěvníkovém týmu je postavena na demokratické debatě a na hlasování. Skupinu tvoří osm velice různých jedinců. Vším se poctivě zabýváme, diskutujeme často velice dlouho. Jde často o silně emotivní záležitosti, korektní debatě jsme se zpočátku museli učit. Každá píseň je hodnocena z několika hledisek – hudební kvalita, textová kvalita a sdělnost, také pastorační důležitost. O každé písni se po zvážení hlasuje. Celý tento proces se dá označit jako velký zápas o zachování našich hodnot a přitom o vykročení na novou cestu.


A co nové písně? Jak se dostanou do zpěvníku?
Nejdřív jsme probrali všechny zpěvníky vydané v naší církvi a velmi poctivě jsme z nich vybrali to, co jsme shledali nosným, výrazným a krásným. Bylo však zřejmé, že si s touto zásobou nevystačíme. Začali jsme tedy procházet zpěvníky naší ekumeny – bratrský, husitský, zpěvníky katolické a také řadu zahraničních: maďarský, holandský, některé luterské německé, již zmíněný švýcarský.  Z nich jsme také řadu věcí převzali. Navíc jsme začali objevovat chybějící hudební formy, například žalmy s antifonou (jakýmsi refrénem) a sólovými verši, zastoupené Ebenovými žalmy.  Nezanedbatelnou součástí je i nová tvorba – třeba responzoriální žalmy Miloše Rejchrta nebo nové písně  tandemu Moravetz – Pejla. Objeví se i docela velký počet nově otextovaných písní, které již obletěly svět a v řadě církví se zpívají. Vším tím materiálem se musela zpěvníková komise prokousat.

Jak bude zpěvník vypadat po grafické stránce?
Zpěvník mírně povyroste na 18×12 cm, s tím se decentně zvětší i písmo. U jednotlivých písní nebudou názvy, ale každá píseň i modlitba a další texty budou mít své číslo, uvedené na začátku či před první slokou písně. A myslíme i na praktičnost: při zpěvu by například nemělo být nutné otáčet stránky. Zpěvník také bude mít kvalitní vazbu. Cílem celého snažení je zpěvník, ve kterém se snadno orientuje, který se dobře drží a dá se bez usilovného „lámání hřbetu“ rozložit na lavici. Přáli bychom si, aby byl svým majitelem brán do ruky s láskou a užitkem každý den. Přečtěte si více o grafické podobě nového zpěvníku…

Jak to bude s varhanními doprovody?

K novému zpěvníku připravujeme bohatý a pestrý chorálník pro varhany, případně jiné klávesové nástroje. Na kurzech pro varhaníky a sbormistry různé nové zpěvy už několik let prezentujeme a mnozí varhaníci si je oblíbili, při některých bohoslužbách už zaznívají. Písňové doprovody budou obsahovat první sloku písně, aby ji varhaník nejen mohl sledovat, ale aby eventuálně mohl zpívat spolu se shromážděním. Nad každou písní bude informace o počtu slok. Všechny sloky vytisknout nelze, to by přesahovalo ekonomické možnosti. Nový chorálník připravuje sedmičlenná chorálníková skupina  Jejím úkolem je vybírat z existujících zdrojů vhodnou verzi doprovodu pro každou píseň, případně tvořit doprovody nové. Preferují se autentické harmonizace. Velkou pozornost věnujeme tomu, aby harmonický průběh podporoval tok melodie. Obtížnost jednotlivých doprovodů odpovídá běžnému standardu tzv. kancionálových sazeb. Přečtěte si více o tom, jak se chystá nový chorálník… 


Budou ve zpěvníku akordové značky?
Po mnoha debatách a hledání jsme dospěli k názoru, že ve zpěvníku budou kytarové akordy pouze u „kytarových“ písní (například u těch ze Svítá). U řady dalších však nelze harmonickou ani rytmickou složku akordy zcela vyjádřit, protože mají složitější harmonii nebo obtížný základní rytmický pohyb.  Zřejmé potřebě doprovázet na kytaru však chceme vyjít vstříc, takže skupina spolupracovníků připravuje samostatný kytarový doprovodník, kde budou kytarové značky u všech písní, nezávisle na harmonické podobě varhanního chorálníku. Některé písně zde budou transponovány do tónin snadněji hratelných na kytaru a bude tomu přizpůsobena i akordová sazba. U písní uvedeme celý text, aby byl doprovodník použitelný pro vedení společného zpěvu. Přečtěte si více o kytarovém doprovodníku i varhanním chorálníku…

Jak řešíte autorská práva? 
Ač se může zdát, že celá problematika autorských práv velmi komplikuje přípravu tvůrčích a nakladatelských počinů, je třeba si uvědomit, že respektování autorských práv je též projevem uznání, které si autoři bezpochyby zaslouží. Vzhledem k tomu, že vydání nového evangelického zpěvníku je nakladatelský počin, kterým bude docházet k rozmnožování a rozšiřování velkého množství autorský děl, je třeba, aby autoři, případně jejich dědici, na základě licenční smlouvy umožnili ČCE zákonné užití svého díla. V případě užití děl zahraničních autorů je třeba i od nich získat příslušné oprávnění. To je jeden ze zásadních aktuálních úkolů ještě před dokončením celého díla, na němž nyní intenzivně pracujeme. Další informace… 

Jak probíhají korektury přijatých písní?
Všechny přijaté písně postupně procházejí několika koly pečlivých korektur. Jedna z nich je kontrola textu, jeho srozumitelnosti, jazykové správnosti i například sjednoceného použití interpunkce. Návrhy textových úprav shromažďuje a navrhuje naše jazyková korektorka Daniela Švandová, následně o nich jednáme všichni. Zajímavý rozhovor s Danielou o tom, jak její práce na korekturách probíhá, čtěte zde.
Nezbytná je také podrobná korektura hudební, kterou má na starosti naše  spolupracovnice Eliška Baťová. Odborným srovnáním vybraných melodií s prameny přináší návrhy k úpravám či pročištění jednotlivých písní. O každé písni zvlášť potom jednáme a vytyčujeme priority: někdy je důležitější stylová čistota a bezchybnost, jindy však také například důvody pastorační a zvykové.

Uvažujete o elektronické verzi zpěvníku?
Ano. Všechny zpracované podklady máme v elektronické verzi, jsou tak využitelné pro různé formy aplikací pro tablety, telefony či podobná zařízení. Hlavním problémem, s nímž se nyní potýkáme, jsou autorská práva – pro elektronickou verzi jsou výrazně dražší než pro tištěnou. Náměty na uživatelsky příjemnou podobu elektronických pomůcek k novému zpěvníku velmi vítáme, i když je jasné, že v kreativitě budeme muset brát ohled na finanční zdroje a lidské kapacity.

Kdy bude zpěvník hotov?
Do konce roku 2021. Těšíme se!

Nenašli jste odpověď?