Abecední seznam písní (podle incipitů)

Abecední seznam písní podle incipitů (začátků)

V této tabulce najdete všechny písně seřazené podle abecedy. Pro rychlejší hledání ve stránce použijte zkratku Ctrl+F.

Aktuálně není v našich možnostech nabídnout lepší vyhledávání a náhledy, ale na konci roku 2021 spustíme zcela nový web k novému zpěvníku, se kterým se Vám bude pracovat pohodlněji.

 

Píseň kapitola
Aby nás Pán Bůh miloval 6.4.
Ačkoli podstatou rovný byl Bohu 1.3.
Adoramus te, Christe 2.3.
Ach mé nejdražší jmění 3.9.
Ach, Bože náš 5.4.
Ach, zůstaň svou milostí 2.11.
Aj čas vzácný přišel 3.1.
Aj dnes v Betlémě 3.2.
Aj jak jsou milí 1.1.
Aj kamení volati bude 6.4.
Aj Pán kraluje 1.1.
Aj růže rozvila se 3.2.
Aj, jak jest milé to a utěšené 1.1.
Aj, jak jsou blahoslaveni 1.1.
Aj, Pán kraluje 3.5.
Aj, slunce skvoucí 4.1.
Aj, slyšte znenadání 3.1.
Amen (Hug) 2.11.
Amen (Westminster) 2.11.
Amen (Williseger) 2.11.
Amen, Otče, rač to dáti 2.11.
Andělé před tebou kráčí 4.4.
Andělské již sbory pějí 3.2.
Ať chrání nás Bůh 2.11.
Ať chválí Boha křesťané 3.2.
Ať je požehnán Bůh 1.1.
Ať mne neodvleče dravý proud 1.1.
Ať zajásá spravedlivý 1.1.
Ať zazní chvála, dík buď vzdán 1.1.
Ave Maria, Pán buď s tebou 1.3.
Až doposud nás provází 4.5.
Až potud nám pomáhal 2.11.
Až přijde onen hněvu Páně den 3.9.
Báječnej bál 1.4.
Benedictus qui venit 1.3.
Beránku Boží (Eben) 2.9.
Beránku Boží (Moravetz) 2.9.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa 2.9.
Blahoslavenství 1.3.
Blaze nehodnému 1.1.
Blízký je Hospodin všem, kdo 1.1.
Blíž tobě, Bože můj 5.4.
Bloudili jsme na cestách 1.2.
Bloudím jako ztracená ovce 1.1.
Boha Otce všichni chvalme 3.1.
Bohu chvála buď i čest 3.1.
Bohu chvála buď i čest – kánon 3.1.
Bohu zpívat, jeho vzývat 2.8.
Bojujte, bojujte dál 2.11.
Bože mé spásy 1.1.
Bože můj, Bože můj, proč jsi mne 1.1.
Bože můj, Bože proč jsi 1.1.
Bože náš, Otče náš, do ruky tvé 2.8.
Bože náš, slávu tvou 1.1.
Bože věrný od věků 2.3.
Bože, buď milostiv a žehnej nám 1.1.
Bože, netrestej mě v hněvu 1.1.
Bože, Otče věčnosti 2.6.
Bože, zanevřel jsi na nás natrvalo 1.1.
Boží Beránku 2.9.
Buď Bohu chvála za vše 4.1.
Buď Bohu sláva, dík i čest 2.8.
Buď Bohu všechna chvála 3.4.
Buď chválen, milý Ježíši 2.3.
Buď mojí nadějí 6.4.
Buď Pánu čest 2.4.
Buď sláva Bohu, chvála Otci 3.7.
Buď tobě sláva 3.4.
Buď vůle tvá 2.10.
Buď, Bože, dík za nový den 4.1.
Bůh je mou skrýší bezpečnou 1.1.
Bůh je můj hrad 2.5.
Bůh je náš hrad 5.1.
Bůh je náš Pán a Král 1.1.
Bůh náš všemohoucí 3.4.
Bůh náš, Hospodin světlem je 1.1.
Bůh první slovo má 2.5.
Bůh se nám dnes narodil 3.2.
Bůh, věčný tvůrce 1.1.
Buóh všemohúcí 3.4.
Byl jsi tam 3.3.
Byť Boha s námi nebylo 1.1.
Celé věky čekaly, až přijde Pán 3.9.
Cesta tvá dál ať stoupá 2.11.
Církev svou svatou obecnou 6.3.
Co činí Bůh, vše dobré jest 5.2.
Co žádáš od nás, Pane 3.8.
Confitemini Domino 2.2.
Credo /Nicejsko -cařihr./ 2.7.
Čas radosti veselosti 3.2.
Čas tvůj k nám se vrátí 3.9.
Čeho třeba 4.2.
Čeká mne den (Truvérská mše) 2.2.
Čekám na to stále 6.4.
Čisté srdce dávej všem 2.4.
Dál, přece nejdete sami 2.11.
Dej mi, Pane, bdělé srdce 2.10.
Dej nám moudrost, odvahu 2.10.
Dej odvahu včas slyšet 2.5.
Dej, ať se nám dobře daří 3.10.
Děkujem ti, Hospodine 3.8.
Děkujem ti, Pane Bože 2.4.
Den hasne 4.3.
Den po dni ubíhá 5.3.
Den preslavný jest k nám prišel 3.2.
Den skončil 4.3.
Deo gratias 2.11.
Díky Bohu vzdejme 4.1.
Díky za toto krásné ráno 4.1.
Dítě v chlévě leží 3.2.
Dnes ať všude píseň chval 2.9.
Dnes k svému stolu zve nás 2.9.
Dnes oslav celá země 3.4.
Dnes tvůj lid vstříc ti jásá 1.1.
Do Boží slávy vstoupil Pán 3.5.
Do domu Hospodinova půjdeme 1.1.
Do světa, kde jsi s lidmi žil 2.10.
Do tvých starostí 5.3.
Dobré je díky vzdát svatému P. 1.1.
Dobrořeč duše má Bohu 1.1.
Dobrořeč má duše Hospodinu 1.1.
Dobrořeč, má duše, Hospodinu 1.1.
Dobře staví , kdo zná a ví 5.2.
Dona nobis pacem 2.10.
Dopřej mi chuť k jídlu, Pane 4.2.
Doveď mě na skálu 1.1.
Ducha svatého dnešní den 3.6.
Dům na písku postavený 5.3.
Důvěřuj se v Pána 5.2.
Ej nuž lační, žízniví 2.9.
Ej, lidé vpravdě kající 2.11.
Gloria I. 1.3.
Gloria II. 1.3.
Gloria Patri /Sláva budiž Bohu/ 2.3.
Haleluja 2.4.
Haleluja 2.4.
Haleluja 2.4.
Haleluja, hledejte především 2.5.
Haleluja, on je obraz Boha 1.3.
Haleluja, vzdej chválu jásavou 1.1.
Haleluja. Tři z žen šly s bázní 3.4.
Hlas proseb mých 1.1.
Hlasem veselým zvučně prozp. 1.1.
Hle, přijde Pán, Spasitel náš 3.1.
Hned zrána vzdej díky 4.1.
Hory, doly, stráně 6.2.
Hosana 2.4.
Hospodin je mé světlo má spása 1.1.
Hospodin je tvůj ochránce 1.1.
Hospodin kraluje 1.1.
Hospodin ráčí sám pastýř 1.1.
Hospodin sám národů Bůh 2.4.
Hospodin, Pán Bůh svatý 3.7.
Hospodine, dej mi poznat 1.1.
Hospodine, chci ti mezi lidmi 1.1.
Hospodine, jak jsou mnozí 1.1.
Hospodine, ne nám dej čest 1.1.
Hospodine, Pane náš 1.1.
Hospodine, pomiluj my 6.1.
Hospodine, slyš modlitbu mou 1.1.
Hospodine, studnice dobroty 2.3.
Hospodine, ty mě zkoumáš a znáš 1.1.
Hrad přepevný 1.1.
Hrad přepevný 1.1.
Hříchy tvý 2.6.
Chci Pána slaviti 1.1.
Chci zpívat Pánu, zná můj hlas 1.1.
Chci, Pane chválit tě 2.4.
Chléb, víno, slunce zářivé 3.8.
Chleba a víno (Truvér.mše) 2.9.
Chval má duše Hospodina 1.1.
Chval Pána svého písní 2.4.
Chvala Bohu, že jsem sa nar. 3.9.
Chválíme tě, velebíme tě 2.3.
Chvaliž Hospodina 2.4.
Chvalme Hospodina všemocného 1.1.
Chvalme Spasitele svého 3.2.
Chvalme všichni Krále nebes. 3.5.
Chvalme všichni Spasitele 3.2.
Chvalmež Boha, ó křesťané 3.8.
Chvalte Nejmocnějšího 1.1.
Chvalte Pána národové 1.1.
Chvalte Pána vždyť je dobrotivý 1.1.
Chvaltež Boha, nechť sláva čest 2.4.
Chválu svou jásavou vzdej 1.1.
Chválu, čest Bohu vzdávejte 1.1.
Chválu, dík všichni vzdejme Pánu 2.4.
I hvězdy a slunce 3.8.
I když se rozcházíme 2.11.
Já chtěl bych, Bože můj 2.6.
Já k tobě, k Hospodinu, ze srdce 1.1.
Já v Boha milého 5.4.
Já volám k tobě, Pane můj 5.3.
Já ztracený a chudý 1.4.
Jak blaze, jak dobře bývá 1.1.
Jak čerstvých vod jelen žádá 3.6.
Jak dlouhá píseň bez konce 4.4.
Jak dobré slavit Pána 1.1.
Jak dobré slavit Pána 1.1.
Jak jasně svítíš hvězdo má 3.2.B
Jak je to vzácné, jak příjemné 1.1.
Jak je vzácné Nejvyššímu 1.1.
Jak příjemné, můj Pane 1.1.
Jak rozkošné a milé 1.1.
Jak vzácné jé tvé milosrdenství 1.1.
Jak vzácné jsou dny, plné pož. 1.1.
Jak vzácnou přízeň 3.8.
Jak vznešené tvé jméno 1.1.
Jak za starých dávných let 3.2.
Jaká to píseň zní 3.2.
Jako jelen mučen žízní 1.1.
Jakož o tom proroci 3.2.
Jásejte Bohu všechny země 1.1.
Jdu klanět se ti k jeslím sám 3.2.
Je dobré, když člověk v tichosti 1.2.
Je stále přítomná tvoje sláva 2.4.
Je-li Bůh s námi, kdo proti nám 1.3.
Jeden Pán, jedna víra 6.3.
Jediný Synu Otce nebeského 3.2.B
Jednou bude všechno jiné 3.9.
Jednou budem dál 6.4.
Jen Bohu patří zem 6.1.
Jen Bůh mé duši dává spásu a mír 1.1.
Jen projít suchou pouští 1.4.
Jen ty, Pane můj 1.1.
Jezu Kriste, náš přeslavný 5.4.
Jezu Kriste, náš přeslavný Králi 6.4.
Jezu Kriste, Synu Boží 2.3.
Jezu Kriste, štědrý kněže 3.3.
Jezu, Pane milý 5.2.
Jezu, přispěj ku pomoci 2.6.
Ježíš hříšné přijímá 2.6.
Ježíš Kristus je Pán 1.3.
Ježíš Kristus je tentýž 1.3.
Ježíš živ jest i já s ním 5.4.
Ježíše Krista slavíme 3.2.
Ježíši milý, co jsi spáchal zlého 3.3.
Ježíši, Pane můj 2.10.
Ježíši, Pane nejvyšší 2.3.
Ježíši, světlo života 5.4.
Již nebe jde k nám 6.4.
Již netrestej mě, Pane 1.1.
Již objal soumrak zemi 4.3.
Již vstaňme bratři, vstaňme již 6.1.
Jsem tu a prázdné ruce mám 2.2.
Jsem tvůj Bůh 4.5.
Jsi naděje v zlých dnech 6.4.
Jubilate Deo 1.1.
K dílu svému mile sahám 4.5.
K chvále Pána Boha svého 2.4.
K nám skláníš se, můj Králi 3.1.
K svobodě je dlouhé putování 4.4.
K tobě duši pozdvihuji 1.1.
K tobě s důvěrou 1.1.
Kam v soudu den 3.9.
Kampak to spěcháte, pastýřové 3.2.
Každý den Pán mi sílu dává 1.1.
Každý kout má prozářit 3.4.
Kde je opravdová láska 5.1.
Kde jsi můj přemilý 5.3.
Kdo Bohu Ve všem oddává se 5.2.
Kdo chce k Bohu přijíti 1.4.
Kdo je jako náš Bůh 1.1.
Kdo je mocný jak ty 2.3.
Kdo mě z pout mých 1.4.
Kdo na kolenou klečí 2.5.
Kdo ochrany nejvyššího 1.1.
Kdo se vzdává cest 1.1.
Kdopak touto cizinou 4.4.
Kdosi mne probouzí 4.4.
Kdož jste Boží bojovníci 5.4.
Kdybych se na křídlech 1.1.
Kdybych znal množství jazyků 1.3.
Když bral se zástup 1.1.
Když Bůh v své moci povstane 1.1.
Když Ježíš šel přes tu Judskou 1.4.
Když jsme u vod sedávali 1.1.
Když na světě smutno bylo 3.2.
Když nastal den čtyřicátý 3.5.
Když ráno slunce vzchází 4.1.
Když se Pán Ježíš narodil 3.2.
Když soumrak zháší světlo 4.3.
Když uléhám, když vstávám 1.1.
Když v zahradě Getsemane 3.3.
Kéž bychom to uměli zpívat 2.4.
Komu milo spasení 2.5.
Král věčný nás požehnej 2.11.
Králi nebeský 3.9.
Království tvé jest království všech 1.1.
Krásná je modrá obloha 5.2.
Kriste, jenž jsi smrt podstoupil 3.3.
Kriste, Králi, Pane náš 5.4.
Kriste, Synu jediný 3.2.B
Kriste, ty náš jsi Pán 2.10.
Kristus choť svou, církev 6.3.
Kristus je má síla i spasení 2.7.
Kristus je obraz neviditelného Boha 1.3.
Kristus má v rukou celý svět 6.4.
Kristus Pán je můj život 6.4.
Kristus Pán když na smrt šel 2.9.
Kristus Pán vstal z mrtvých 3.4.
Kristus Pán, Král věčné slávy 3.4.
Kristus příklad pokory 3.3.
Kristus, Boží Syn 3.2.B
Kroky tvé znát dej mi, Bože 1.1.
Kyrie eleison (anonym) 2.3.
Kyrie eleison (Bell) 2.3.
Kyrie eleison (Ukrajinská ortodox.) 2.3.
Lásku Syna Božího 3.3.
Laudate Dominum 1.1.
Laudate omnes gentes 1.1.
Lidské pokolení, měj vždy 3.3.
Má duše / Tvé milosrdenství 1.1.
Má duše Boha velebí 1.3.
Má duše je tichá 1.1.
Má duše Pána svého chval 2.4.
Má víra pohlíží 5.2.
Magnificat 1.3.
Marie má dítě 3.2.
Mariin chvalozpěv 1.3.
Marnosť, světská marnosť 3.9.
Měl by si každý vzpomenout 1.4.
Mému Bohu patří zem 5.2.
Milost Pána našeho 1.3.
Mír na zemi daruj nám 6.2.
Mír na zemi daruj nám – kánon 6.2.
Misericordias Domini 1.1.
Mládenec blahoslavený 3.2.B
Mladěněčku mlady 4.4.
Mne zajmi, Pane můj 5.2.
Moc předivná nás tiše obestírá 3.10.
Mocní světa skloňte se 1.1.
Mocný Bože, při Kristovu 2.5.
Mocný kříž tvůj, Jezu milý 3.3.
Modré nebe, slunce zář 5.2.
Mou cestu v rukou máš 5.2.
Moudrost mi, Pane, dávej 2.10.
Moudrosti poklad z nebe 2.5.
Můj Bože, k tobě volám 1.1.
Můj Bože, pohleď z výsosti 1.1.
Můj Bůh je můj štít 5.2.
Můj Ježíš mé jest žití 5.2.
Můj klenote ze všech nejkrás. 2.3.
Můj klenote ze.. kánon 2.3.
Můj nářek jsi proměnil 1.1.
Můj Pán všechny svolá 6.4.
Můj Pane Kriste Ježíši 5.2.
Můj Pane, píseň vděčnosti 2.4.
Můj Pane, proč se bouří 1.1.
Může být, že padne vše 6.4.
My čekáme, kdy zavítáš 3.9.
Na Hospodina slož svoji starost 1.1.
Na oslátku malém 3.3.
Na počátku bylo slovo 1.3.
Na poušti životů vyprahlých 3.3.
Na Sionu se čest ti dává 1.1.
Na tebe spoléhám 1.1.
Na úsvitu neděle 3.4.
Na záchranu tvou 1.1.
Nada te turbe 5.2.
Nakloň, Pane, ucha svého 1.1.
Nám pomoz, Pane milý 2.10.
Nám radostí jsi, Pane, ty 2.3.
Narodil se Kristus Pán 3.2.
Narodil ses jako dítě 3.2.
Nás zavolal jsi, Pane 2.5.
Nastal nám čas přeradostný 3.4.
Náš Bože, tobě patří chvála 1.1.
Náš Otče a Králi náš 2.2.
Náš pastýř, věrný Boží Syn 3.3.
Navštiv nás Kriste žádoucí 3.1.
Ne, Bože, nám 1.1.
Nebo nenecháš duše mé v pekle 1.1.
Nebudu se báti zlého 1.1.
Nedělní ráno vzešlo nám 3.4.
Nechť časů zlých 5.2.
Nejmilejší Ježíši 2.8.
Někdo mě vede za ruku 5.2.
Nemůžete ani chvíli se mnou 3.3.
Není lepší na tom světě 6.2.
Neopouštěj mě ve dnech stáří 1.1.
Neskládejte v mocných naději 1.1.
Neskrývej přede mnou svou tvář 1.1.
Nestaví-li dům Hospodin 1.1.
Netrestej mne, Hospodine 1.1.
Nevím Pane, co ti dát 4.1.
Nevinnost přemilá 3.3.
Nezná tu nikdo soužení mé 5.3.
Noc ke konci se kloní 3.1.
Noc ke konci se kloní 3.1.
Noc odchází a svítá den 4.1.
Noc temnou přečkavše 4.1.
Nový den svítá 6.2.
Nuž Bohu děkujme 2.4.
Nuž Pánu všichni zazpívejte 1.1.
Nuž Pánu zvučně zpívejme 1.1.
Nuž pojďte a Bohu plesejte 1.1.
Nuž všichni z srdce pravého 3.6.
Nuž všichni, kdo jste žízniví 1.2.
Nyní v míru (Nunc dimittis) 1.3.
Ó Beránku nevinný 2.9.
Ó Bože, hojný v milosrdenství 1.1.
O dobré věci chci zpívat 1.1.
Ó dobrořeč, má duše, Bohu 1.1.
Ó Duchu svatý, navštiv nás 2.10.
Ó hlavo plná trýzně 3.3.
Ó hlavo, plná trýzně, nečekáš 3.4.
Ó hory, kopce a doliny 4.4.
Ó chvalte laskavého Pána 1.1.
Ó jak nádherné jsou dny 6.4.
Ó Jezu Kriste, Synu panny čisté 2.3.
Ó Králi věků důstojný 6.1.
Ó křesťané všichni 3.2.
Ó město Boží, ty jsi štít 1.1.
Ó náš milý Bože 4.1.
Ó Pane Ježíši 2.8.
Ó Pane můj, nenech mne být 2.10.
Ó Pane můj, pokoj ať tvůj 2.9.
Ó Pane smiluj se nad námi 1.1.
Ó Pane, jenž jsi přikázal 3.9.
Ó požehnej nám, Pane 1.1.
Ó přijď, ó přijď Immanueli 3.1.
Ó sešli Ducha svého 3.6.
Ó slunce spravednosti 4.1.
Ó světlo světa, Kriste náš 2.10.
Ó světlo trojice svatá 3.7.
Ó tvůrce, Duchu svatý přijď 3.6.
Ó ty radostný čase vánoční 3.2.
Ó ujmi ruku moji 5.2.
Ó všichni my nyní 3.3.
Ó země, hleď, tvá spása 3.3.
Oči jsi mi dal 2.6.
Oči všech se upírají 1.1.
Od věků Bůh, od věků Král 2.10.
Od východu slunce 4.1.
Odpusť, že dnes tak jako včera 2.6.
Ochraňuj mne, Bože silný 1.1.
On je náš pokoj 1.3.
On zajisté zná slepení naše 1.1.
Oslavovat tě přicházím 1.1.
Ostří jarních stébel 3.4.
Otce nebeského pochvalme 3.2.B
Otče náš všemohoucí 4.2.
Otče náš, jenž jsi na nebesích 2.10.
Otče náš, jenž v nebesích dlíš 2.10.
Otče náš, kterýž jsi 2.10.
Otče náš, milý Pane 3.6.
Otče náš, milý Pane 3.6.
Otče, který jsi věrný 2.10.
Otevřete brány hradeb 2.11.
Otěží chop se, Pane 2.11.
Ozvi se, Pane můj 2.5.
Pamatuj člověče 3.9.
Pamatujme všichni věrní 3.3.
Pán Bůh je láska 5.1.
Pán Bůh je přítomen 2.2.
Pán Bůh je síla má 1.1.
Pán Bůh sám ať nám všem 2.11.
Pán cestou smrti kráčel 3.4.
Pán Ježíš Kristus vstal 3.4.
Pán k prostřenému stolu 2.9.
Pán Kristus, Syn Boží věčný 3.2.B
Pán nás učil v svém svatém 5.1.
Pán přichází v moci a slávě 1.1.
Pán říká: Já jsem první i poslední 1.3.
Pán z mrtvých vstal 3.4.
Pána vítej 2.6.
Pane Bože budiž chvála 2.4.
Pane Bože náš 2.4.
Pane Bože všemohoucí 4.5.
Pane Bože, sám mne veď 4.4.
Pane Ježíši Kriste 2.3.
Pane smiluj se 2.3.
Pane, dej, ať nás 5.1.
Pane, dnešek je den chvály 2.2.
Pane, jak důstojné je jméno tvé 1.1.
Pane, slyš náš hlas 4.2.
Pane, smiluj se 2.6.
Pane, ty jsi hoden chvály 3.3.
Pane, ty jsi vinný kmen 2.8.
Pane, ukaž nám své milosrden. 1.1.
Pane, v tebe doufá stádce 4.5.
Pane, víš jak málo lásky mám 2.6.
Pánu dík vzdávejte 1.1.
Pánu chválu vzdej (Bless the Lord) 2.3.
Pánu všichni prozpěvujte 1.1.
Pěj haleluja Pánu vstříc 6.4.
Píseň novou Pánu zpívejte 1.1.
Píseň o trpícím služebníku 1.2.
Plníme, Kriste, tvoje přání 2.9.
Pod ochranou Nejvyššího 1.1.
Podvečer tvá čeládka 4.3.
Pochválen buď Hospodin 1.3.
Pochválen budiž Pán Bůh náš 2.5.
Pojď a viz 5.3.
Pokojně uléhám v bezpečí 1.1.
Pomine země 6.4.
Pomoc mi přichází od Hospodina 1.1.
Pomoz mi, můj Pane 4.5.
Pořad bohoslužeb A 2.1.
Pořad bohoslužeb D 2.1.
Poslúchajte křesťané 3.2.
Povstali jsme z lože svého 4.1.
Pozdraveno budiž světlo 1.3.
Požehnal nám Bůh 1.3.
Práci denní vykonavše 4.3.
Probuďme se, křesťané 3.9.
Procitni, již zanech spaní 3.9.
Proč jen mlčíš, Pane 3.3.
Proč jsi smutná, duše má 1.1.
Proč se svět marností 3.9.
Proč vládnout měl by lidem hřích 5.2.
Prosme Ježíše milého 3.6.
Prozpěvuj, ó věrná duše 5.4.
Prozpěvujme všichni vesele 3.1.
Před tebou, Pane 3.1.
Před tvou tváří, Pane 2.6.
Přemohl Ježíš smrti moc 3.4.
Přiblížil se vánoční čas 3.2.
Přicházím z nebe samého 3.2.
Přijď dešti nebeský 3.6.
Přijď Duchu svatý, přijď 3.6.
Přijď již, Duchu svatý, přijď 3.6.
Přijď již, přijď Duchu stvořiteli 3.6.
Přijď k nám, Ježíši, v Duchu svém 2.2.
Přijď Králi věčný náš 2.3.
Přijď království tvé 6.4.
Přijď Pane a vysvoboď nás 1.1.
Přišli jsme, ó Ježíši 2.5.
Radost, úžas z díla tvojí lásky 2.8.
Raduj se a vesel 3.4.
Radujme se vždy společně 6.3.
Radujte se bratři 5.1.
Radujte se v Pánu vždy 1.3.
Ranní oběť nesu opět 4.1.
Ráno vstávajíce 4.1.
Rok nový k nám zase přišel 3.10.
Rok za rokem 3.10.
Rosu dejte, ó nebesa 3.1.
Rozjasni mé oči 1.1.
Rozjasni svou tvář 1.1.
Rozveselte se v Hospodinu 1.1.
Říká blázen v srdci svém 1.1.
S bázní k horám zrak pozvedám 1.1.
S důvěrou k tobě volám, Pane 1.1.
S chválou chceme k tobě jít 1.1.
S námi je Bůh náš 3.1.
S úctou tě vzývám, Hospodine 1.1.
S vírou dál vyhlížím 1.1.
Sám Hospodin můj pastýř je 1.1.
Samému Bohu chvála, čest 2.3.
Sanctus (David) 2.9.
Sanctus (Non Papa) 2.9.
Sešli své světlo a svou moudrost 1.1.
Shromáždil člověk 2.5.
Skloň se k nám svou milostí 3.8.
Skončil den a přijde noc 4.3.
Sláva Bohu na výsosti 2.5.
Sláva buď tobě, Bože náš 2.9.
Sláva chvil, jež dnes v paměti 1.1.
Sláva na výsostech Bohu 2.3.
Slavit budu Boha svého 1.1.
Slavné Kristovo vzkříšení 3.4.
Slavte vždy Hospodina 1.1.
Slávy Pán přichází opět 3.1.
Slunce hasne, končí den 4.3.
Slunce pravdy, milosti 6.3.
Slunce svítí, tak se dobře dívej 2.2.
Slunce z hvězdy již vyšlo 3.2.
Slunce za horu zapadá 4.3.
Slyš jaká to libá píseň 3.2.
Slyš slova má, můj Bože, Králi 1.1.
Slyš,Bože můj 1.1.
Slyšíš zvony? 3.4.
Smiluj se, Bože 2.3.
Soudce všeho světa, Bože 3.9.
Soužení srdce mého 1.1.
Splnilo se písmo svaté 3.2.
Spolu lámejme chléb 2.9.
Srdce mé jásá 2.6.
Srdcem celým tebe, Pane 1.1.
Sto bylo ovcí stáda 1.4.
Studně nepřevážená 3.6.
Stůj při mně, stůj 4.3.
Stůl je již připraven 4.2.
Stvoř mi, Bože můj, nové srdce 1.1.
Stvoř srdce čisté, Bože, mi 3.6.
Surrexit Dominus 3.4.
Surrexit Christus 3.4.
Svá přikázání zjev mi, Bože můj 1.1.
Svatá doba, Páně den 2.2.
Svaté Boží požehnání 2.11.
Svatý, svatý, svatý 3.7.
Svatý, svatý, svatý (Eben) 2.9.
Svatý, svatý, svatý (Karp. mše) 2.9.
Svěř celý život Pánu 5.2.
Svou cestu svěř Hospodinu 1.1.
Svou duši pozvedám jen k tobě 1.1.
Svou naději jsem vkládal 1.1.
Svou oslav Pána písní 1.1.
Svou spásnou mocí, Otče náš 5.3.
Svou víru s nadějí spolu 2.7.
Syn Boží se nám narodil 3.2.
Synu Otce nebeského 3.2.B
Šel přes potok Cedron k hoře 3.3.
Šly zrána ke hrobu 1.4.
Šťastný je člověk 1.1.
Ta touha hluboko je v nás 2.10.
Tak Bůh tento svět miloval 3.2.B
Tak málo přímých cest 4.4.
Tak, jaký jsem, ač nemám nic 5.3.
Takto volá sám Syn Boží 2.6.
Tebe, Boha, ctíme 2.4.
Tebe, Bože chválíme 2.4.
Temnou divnou mlhou bloudím 1.1.
Ten obraz zlatý 1.4.
Ten, kdo v skrýši Nejvyššího 1.1.
Těš se z Krista Krále 3.1.
Těš se, dcerko Siónská 3.1.
Těšiteli, Duchu svatý 3.6.
Tichá noc 3.2.
Tma a pusto kolem je 5.3.
To anděl kámen odvalí 3.4.
To já, ó Pane můj, půjdu, když mě posíláš 4.5.
To já, ó Pane můj, stojím tady v modlitbách 2.10.
To něco stojí 1.4.
To pastýřům, když na horách 3.2.
Tobě, Bože děkujeme 2.5.
Tobě, Pane, dík 3.2.
Tomu, kdo pro žal hlavu věší 6.4.
Toužíme v lásce žíti stále 5.1
Tvá milost sahá 1.1.
Tvá svoboda nade mnou 6.1.
Tvá, Bože, je všechna země 1.1.
Tvá, Pane Kriste, věc to jest 6.1.
Tvá, Pane, láska 5.2.
Tvé požehnání, dobrý Otče 2.11.
Tvoje jméno vyznávám 2.4.
Tvůj kříž mi září v temnotách 3.3.
Tvůj mír 2.11.
Tvůj zákon znát je pro mě radostí 1.1.
Ty jsi svatý 2.9.
Ty jsi, Pane, v každém chrámě 6.3.
Ty s námi zůstáváš 5.3.
Ty zajisté rozsvěcuješ svíci mou 1.1.
Ty, dítě, jsi Pán 3.2.
Tys na mne myslil dřív 5.2.
Tys, Kriste, prosil, když jsi lámal 2.9.
Tys, Pane Kriste, věčná skála 6.3.
U babylonských vod jsme sedáv. 1.1.
Ubi caritas 5.1.
Učiň mne, Pane, nástrojem 2.10.
Uhni se stranou (Srdce čisté) 2.6.
Útěcho duše mé 2.6.
Utěšený hod nám nastal 3.4.
Utišení bouře 1.4.
Útočištěm i zdrojem síly 1.1.
Už mi oči tíží sen 4.3.
Už na lože lihamy 4.3.
Už proroctví Daniele 3.2.
Už svítá jasný bílý den 4.1.
V čas úzkosti (Truvérská mše) 2.9.
V království Božím místa dost 6.4.
V náruč Boží, zpět do země 5.4.
V nás srdce hořelo 1.4.
V noci té, když náš Pán 2.9.
V pokoře srdce svého 5.3.
V radostném plesání 3.2.
V sjití tomto pravme sobě 6.3.
V své rozličné úzkosti 5.2.
V temné noci Božskou mocí 3.4.
V temnotách našich dnů 5.3.
V tento nyní večerní čas 4.3.
V těžký čas zármutku svého 1.1.
V tmách čekáme tvůj, Kriste, jas 3.2.
V to jitro velikonoční 3.4.
V tu noc, kdy milý Spasitel 2.9.
V tvé síle Pane Bože můj 5.2.
V úzkosti čas kéž tvůj Bůh 1.1.
Ve jmého Krista doufáme 2.7.
Ve stínu Božím kdo se ukrývá 1.1.
Ve tmách vzchází přímým světlo 1.1.
Ve tvém jménu, Pane náš 2.2.
Večerní když zvony znějí 4.3.
Věčně krásný Stvořieli moří 6.3.
Věčný Bože silný v boji 1.1.
Věčný Králi, Pane náš 1.1.
Veleben Bůh buď, jeho čin 3.4.
Velebí duše má svatého Boha 3.1.
Velebí má duše Hospodina 1.3.
Velebme vždy s veselím 3.2.
Velebmež dnešní den (Trojič.ant.) 3.7.
Velikonoční oběti 3.4.
Veni Creator Spiritus 3.6.
Veni Sancte Spiritus, tui amoris 3.6.
Věřím v jednoho Boha 2.7.
Věřím v tebe, Jezu 3.2.B
Věříme srdečně v jediného Boha 2.7.
Věříme, vládne Hospodin 2.7.
Věřme v Boha jednoho 2.7.
Vesele zpívejme 3.1.
Veselte se nebesa 1.1.
Veselým hlasem zpívejme 3.2.
Vezmi si, Pane 4.5.
Vinný kmen 2.11.
Vítej nám hoste přemilý 3.1.
Vítej, Jezu Kriste 3.1.
Vítej, milý Jezu Kriste 2.9.
Vítězi k poctě zpívejme 3.4.
Vítr se ztiší 6.4.
Voláme z hlubokosti 2.6.
Vracím se sám 1.4.
Vstal Kristus z mrtvých 3.4.
Vstal z mrtvých Kristus, Spasitel 3.4.
Vše dobré, co máme 4.2.
Vše má Bože chválit tebe 6.2
Vše řídí Bůh 5.2.
Vše, co má dýchání 2.4.
Všech národů hlas jásavý 1.1.
Všech věků mocný králi 6.3.
Všechno co dýchá, chval 1.1.
Všechno, co mám, je, Pane, tvé 3.8.
Všechno, co žije ať chválí 1.2.
Všichni hříšní k vodám pojďte 2.9.
Všichni v tento čas 1.1.
Všichni věrní křesťané 3.1.
Všichni, kdo skládají 1.1.
Vy v Boží jméno pokřtěni 2.8.
Vy všichni Pánu sloužící 1.1.
Vzdávám ti, Bože, chválu svou 1.2.
Vzdejme čest Pánu Bohu 3.10.
Vzdejte Pánu slávu, čest 1.1.
Vzdejte Pánu slávu, čest – kánon 1.1.
Vzhůru, bratři milí 3.2.
Vždy, Pane, dobře svým jsi činíval 1.1.
Z celého srdce svého 4.1.
Z hlubin bezedných tě volám 1.1.
Z hlubokosti volám k tobě 1.1.
Z měst a vesnic, hor i nížin 5.1.
Z milosti tak hojné 5.2.
Z nás kdo smí s Pánem přebývat 1.1.
Z přetěžkého kříže 5.4.
Z tvé ruky, Pane můj 5.2.
Z úst mých zpěv, dík a chvála 1.1.
Za císaře Augusta 3.2.
Za dar slova, Bože milý 2.5.
Za dobrodiní tvé 4.2.
Za milost tvou 4.2.
Za světlo díky, Otče náš 4.1.
Za to, že v stromech (Truvér.m.) 2.4.
Za ty, kdo hladem tpí a bídou 2.10.
Za všechny ty, kdo dosáhli již cíl 6.4.
Zachovej nás při svém slovu 2.5.
Zachovej nás, Boží Synu 2.11.
Zákonem Božím kdo se nechá vést 1.1.
Zanevřels na nás, Bože 1.1.
Zaradoval jsem se, když mi řekli 1.1.
Zas Pána křižujou 3.3.
Zástupové Boží 1.1.
Zasviť nám slunce pokoje 2.10.
Zasvitla svatá neděle 2.2.
Zavítej k nám stvořiteli 3.1.
Zavítej k nám, Duchu svatý 3.6.
Zazpívám Pánu svému 1.2.
Zjev se v jitru zářivém 4.1.
Zlatá když sluneční záře 4.1.
Zní, zní, zní 2.6.
Zpíváme lásku 5.1.
Zpívat chci na věky o Páně milosti 1.1.
Zpívejme píseň naděje 5.4.
Zpívejte Pánu nové písně 1.1.
Zpívejte Pánu nové písně – kánon 1.1.
Zpívejte, čest vzdejte 2.4.
Zůstaň s námi Pane, když se 4.3.
Zůstaň s námi, ó Pane náš 4.3.
Zůstaňte zde 1.3.
Zvedněte brány 3.1.
Zvedněte brány – kánon 3.1.
Zvěstujem vám radost 3.2.
Zvítězil haleluja 1.3.
Ženeme se sami v sobě moudří 2.6.
Život nám ubíhá 3.9.
Živý chlebe 2.9.