Žalmy (1-25)

Žalm 1 Aj jak jsou blahoslaveni (Blahoslav)

Žalm 1 Kdo se vzdává cest (Ženeva, Esterle)

Žalm 2 Můj Pane, proč se bouří (Ženeva, Esterle)

Žalm 3 Hospodine, jak jsou mnozí nepřátelé (Horký, Batelka)

Žalm 3 Jen ty, Pane můj (Svítá)

Žalm 4 Pokojně uléhám v bezpečí (k recitaci)

Žalm 5 Slyš slova má, můj Bože, Králi (Ženeva, Adámek)

Žalm 6 Již netrestej mě, Pane (Ženeva, Batelka, Esterle)

Žalm 6 Netrestej mě, Hospodine (Čep, Batelka)

Žalm 8 Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvoje jméno (Klecandr)

Žalm 8 Jak vznešené tvé jméno po vší zemi (Ženeva, Esterle)

Žalm 8 Pane, jak důstojné je jméno tvé (Petzold)

Žalm 9 Oslavovat tě přicházím (k recitaci)

Žalm 11 Bůh je mou skrýší bezpečnou (Schütz, Esterle)

Žalm 12 Můj Bože, pohleď z výsosti (Erfurt, Luther, Třanovský, Esterle)

Žalm 13 Rozjasni mé oči (k recitaci)

Žalm 14 Říká blázen v srdci svém (k recitaci)

Žalm 15 Z nás kdo smí s Bohem přebývat (Ženeva, Esterle)

Žalm 16 Na záchranu tvou, Bože, spoléhám (Berthier, Taizé, Esterle)

Žalm 16 Nebo nenecháš duše mé v pekle (M. Rejchrt)

Žalm 16 Ochraňuj mne, Bože silný (Čep, Batelka)

Žalm 17 Nasycen budu obrazem tvým (M. Rejchrt)

Žalm 18 Ty zajisté rozsvěcuješ svíci mou (M. Rejchrt)

Žalm 19 Bože náš, slávu tvou (Ženeva, Batelka)

Žalm 20 V úzkosti čas (Čep, Esterle)

Žalm 21 Dnes tvůj lid vstříc ti jásá (Schütz, Esterle)

Žalm 22 Bože můj, proč jsi mi teď vzdálen (Gottschick, Pejla)

Žalm 22 Bože můj, proč jsi mě opustil (Moravetz, Pejla)

Žalm 23 Hospodin ráčí sám pastýř můj býti (Ženeva, Strejc)

Žalm 23 Nebudu se báti zlého (M. Rejchrt)

Žalm 23 Sám Hospodin můj pastýř je (Walter, Svoboda)

Žalm 24 Pán přichází v moci a slávě (k recitaci)

Žalm 24 Tvá, Bože, je všechna země (Ženeva, Verner)

Žalm 25 K tobě duši pozdvihuji (Ženeva, Batelka)

Žalm 25 Soužení srdce mého rozmnožují se (M. Rejchrt)

Žalm 25 Svou duši pozvedám (Eben, Esterle)