Žalmy (126-150)

Žalm 126 Sláva chvil, jež dnes v paměti mám (Petzold, Baťová)

Žalm 127 Nestaví-li dům Hospodin (k recitaci)

Žalm 130 Aj, jak jest milé to a utěšené (1561, Červenka, Kašpar)

Žalm 130 Já k tobě, Hospodinu (Hassler, Molnár)

Žalm 130 Můj Bože, k tobě volám (Ženeva, Esterle)

Žalm 130 Temnou divnou mlhou bloudím (M. Rejchrt)

Žalm 130 Z hlubin bezedných tě volám (Pumr)

Žalm 130 Z hlubokosti volám k tobě (Luther, Třanovský)

Žalm 133 Jak blaze, jak dobře bývá (hebrejský tradicionál, Esterle)

Žalm 133 Jak je to vzácné (Sosa, Pejla)

Žalm 133 Jak rozkošné a milé (Wetzel, Molnár)

Žalm 133 Jak vzácné jsou dny plné požehnání (Ženeva, Esterle)

Žalm 134 Vy všichni, Pánu sloužící (Ženeva, Kučera)

Žalm 136 Chvalte Pána (Eben, Hrdlička)

Žalm 136 Chválu svou jásavou vzdej – kánon (anonym, Esterle)

Žalm 136 Vzdejte Pánu slávu, čest (Ženeva, Šebesta)

Žalm 136 Vzdejte Pánu slávu, čest – kánon (Ženeva, Šebesta, Moravetz)

Žalm 137 Když jsme u vod sedávali (lotyšská lidová, Prudký, Pejla)

Žalm 137 U babylónských vod jsme sedávali (Ženeva, Bednář)

Žalm 138 Srdcem celým tebe, Pane (Ženeva, Strejc)

Žalm 139 Hospodine, ty mě zkoumáš a znáš (k recitaci)

Žalm 139 Kdybych se na křídlech (Pejla)

Žalm 139 Když uléhám, když vstávám (Schütz, Esterle)

Žalm 141 S úctou tě vzývám, Hospodine (Lausanne, Esterle)

Žalm 143 Hospodine, slyš modlitbu mou (Korejs)

Žalm 145 K tobě s důvěrou oči všech vzhlíží (Schütz, Esterle)

Žalm 145 Království tvé je království všech věků (M. Rejchrt)

Žalm 146 Chval, má duše, Hospodina (Ženeva, Verner)

Žalm 146 Neskládejte v mocných naději (M. Rejchrt)

Žalm 146 Svou oslav Pána písní (Ebeling, Gerhardt, Hrejsová)

Žalm 148 Chválu, čest Bohu vzdávejte (Moravetz, Rafajová)

Žalm 148 Zástupové Boží (maďar. nápěv, Bálint, Plíšek)

Žalm 150 Chvalte Pána, vše co stvořil (D. Rejchrt, L. Rejchrt)

Žalm 150 Chvaltež nejmocnějšího (Ženeva, Strejc, Bednář)

Žalm 150 Haleluja, vzdej chválu jásavou (hebr. tradicionál, Esterle)

Žalm 150 Všechno, co dýchá, chval Hospodina (Oomen, Pejla)