AKTUÁLNĚ: Žalmy k recitaci

Žalmy a další biblické texty k recitaci

Nejen v čase koronakrize, kdy společný zpěv v kostelech utichá, je možné při bohoslužbách společně číst tzv. žalmy k recitaci, případně další biblické texty. Tři desítky těchto textů budou také v novém zpěvníku, můžete si je stáhnout a využít už nyní (níže na stránce).

Jak probíhá takové společné čtení?

Žalm může je číst střídavě lektor (farář nebo kdokoli jiný) a shromáždění. Ještě lepší je, když se v recitaci střídají dvě části shromáždění, např. pravá a levá strana kostela, ženy a muži či skupinka mládeže a ostatní účastníci bohoslužeb: jedna skupina čte verše označené římskou číslicí I, druhá skupina verše označené číslicí II. Části, které jsou označeny I+II, čtou pak obě skupiny společně.

Čemu je dobré věnovat pozornost?

Je třeba si vzájemně naslouchat, podobně jako když společně říkáme modlitbu Páně nebo vyznání víry. Nespěchat, neutéct ostatním ve skupině. Můžeme se snažit přečíst řádek na jedno nadechnutí, ale hlavně pamatujme na to, aby byl rytmus řeči přirozený.

Kde se vzaly takto rozepsané žalmy?

Žalmy rozepsané pro společné čtení se používají při bohoslužbách v evangelických církvích např. v Německu. V katolické církvi se používají při tzv. modlitbě hodin (breviář). Některé žalmy se nemodlíme společně celé, ale jen některé verše – tak jako když žalmy zpíváme, také nezpíváme všecko, co je obsaženo v původním biblickém textu.

Žalmy k recitaci ke stažení:

Žalm 4 Pokojně uléhám v bezpečí (k recitaci)

Žalm 9 Oslavovat tě přicházím (k recitaci)

Žalm 13 Rozjasni mé oči (k recitaci)

Žalm 14 Říká blázen v srdci svém (k recitaci)

Žalm 24 Pán přichází v moci a slávě (k recitaci)

Žalm 30 Můj nářek jsi proměnil v taneční rej (k recitaci)

Žalm 36 Jak vzácné je tvé milosrdenství, Bože (k recitaci)

Žalm 37 Svou cestu svěř Hospodinu (k recitaci)

Žalm 39 Hospodine, dej mi poznat (k recitaci)

Žalm 43 Sešli své světlo a svou věrnost (k recitaci)

Žalm 55 Na Hospodina slož svoji starost (k recitaci)

Žalm 61 Doveď mě na skálu, je pro mě strmá (k recitaci)

Žalm 63 Má duše přilnula k tobě (k recitaci)

Žalm 71 Neopouštěj mě ve dnech stáří (k recitaci)

Žalm 74 Bože, zanevřel jsi na nás natrvalo (k recitaci)

Žalm 93 Hospodin kraluje (k recitaci)

Žalm 102 Neskrývej přede mnou svou tvář (k recitaci)

Žalm 108 Hospodine, chci ti mezi lidmi vzdávat chválu (k recitaci)

Žalm 112 Ve tmách vzchází přímým světlo (k recitaci)

Žalm 113 Kdo je jako náš Bůh (k recitaci)

Žalm 121 Pomoc mi přichází od Hospodina (k recitaci)

Žalm 122 Zaradoval jsem se, když mi řekli (k recitaci)

Žalm 127 Nestaví-li dům Hospodin (k recitaci)

Žalm 139 Hospodine, ty mě zkoumáš a znáš (k recitaci)

Další biblické texty k recitaci

Píseň o trpícím služebníku (Iz 53, k recitaci)

Na počátku bylo slovo (J 1, k recitaci)

Mariin chvalozpěv (Lk 1, k recitaci)

Zachariášův chvalozpěv (Lk 1, k recitaci)

On je náš pokoj (Ef 2, k recitaci)

Kristus je obraz neviditelného Boha (Ko 1, k recitaci)

Ježíš Kristus je Pán (Fp 2, k recitaci)

Je-li Bůh s námi (Ř 1, k recitaci)

Blahoslavenství (Mt 5, k recitaci)